NoutăţiAVIZConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacteLaboratoare

DirectorVicedirector ştiinţificSecretar științificDeclarația de răspundere managerialăDirector onorific
Conducerea
EURAXESS
EURAXESS


Vertebrate Terestre
Vertebrate Terestre


Laboratorul de Entomologie
Laboratorul de Entomologie


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


VIZITATORI
VIZITATORI


Director

 
Informaţii personale  
Nume / Prenume Ungureanu Laurenţia
Adresă(e) 1, Academiei, MD 2028, Chişinău, Republica Moldova
Telefon(oane) 373 22 24 16 23
Mobil: 373 079553115
Fax(uri) 373 22 73 98 09
E-mail(uri) ungur02laura@yahoo.com
   
Data și locul naşterii 14.03.1965 s. Crișcăuți, raionul Dondușeni, Republica Moldova
   
Sex Feminin
   
Domeniul ocupaţional Biologie, hidrobiologie, ecologie
   
Experienţa profesională  
   
Perioada Funcţia sau postul ocupat
2019 - director al Institutului de Zoologie;
2006 - 2018 director adjunct pentru activitate științifică al
Institutului de Zoologie;
2012 - prezent cercetător ştiinţific principal;
2002 - 2006 cercetător ştiinţific coordonator;
2001 - 2002 cercetător ştiinţific superior;
1989 - 2001 cercetător ştiinţific.
   
Activităţi şi responsabilităţi principale Biodiversitate acvatică, productivitatea hidrobionţilor; studiul efectului factorilor de mediu asupra speciilor și ecosistemelor, monitoringul ecosistemelor acvatice, ecologia şi conservarea speciilor şi ecosistemelor acvatice, estimarea impactului poluanţilor asupra funcţionării ecosistemelor acvatice, utilizarea algelor în acvacultură și apicultură.
   
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Institutul de Zoologie
str. Academiei, 1, MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Organizație din domeniul cercetării și inovării
   
Perioada 2000-2010 lector, conferenţiar
2010-2014 profesor universitar
   
Funcţia sau postul ocupat Susținerea disciplinelor: ”Ecologie acvatică”, „Hidrobiologie”, „Ecologia microorganismelor acvatice”, „Metodologia cercetării ştiinţifice”, „Principii, metode şi tehnici ale redresării ecologice”
   
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat din Moldova
str. Alexei Mateevici, 60, Republica Moldova
   
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituție de învățământ superior de stat
   
Perioada 2015-prezent
   
Funcţia sau postul ocupat profesor universitar
Susținerea disciplinei ”Ecologie acvatică”
   
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”
Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 200, Chișinău, MD 2004,
Republica Moldova
   
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituție de învățământ superior
   
Educaţie şi formare  
   
Perioada 2012 – Titlul științific de profesor cercetător, specialitatea 166.01 – Ecologie
2011 - Doctor habilitat în științe biologice, specialitatea 166.01 – Ecologie
2003 - 2005 Postdoctorand
   
Calificarea / diploma obţinută 2002 - Titlul ştiinţific de conferenţiar-cercetător,
specialitatea 165.03 Hidrobiologie, ihtiologie
1998 – Doctor în științe biologice,
specialitatea 165.03 Hidrobiologie, ihtiologie
   
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Hidrobiologie, Ecologie
   
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Organizație din domeniul cercetării și inovării
   
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Nivelul 8 CISE (Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei)
   
Perioada 1984-1989
   
Calificarea / diploma obţinută Licențiat. Profesor de biologie şi chimie
   
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Zoologie, botanică, ecologie, chimie
   
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie şi Pedologie, instituție de învățământ superior de stat
   
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Nivelul 6 CISE (Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei)
   
Aptitudini şi competenţe personale  
   
Limba(i) maternă(e) Română
   
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Engleză
Rusă
 
   
Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, seriozitate, corectitudine, onestitate, perseverenta, cumpătare, exigență, sociabilitate.
   
Competenţe şi aptitudini organizatorice Comunicare, adaptabilitate rapidă, responsabilizare personală și in echipă, stăpânire de sine, exigență, capacitate de efort susținut, capacitate de analiză, detaliere si sinteză, putere de convingere, ţinută etică şi morală deosebită.
   
Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare echipamentului de laborator și de teren, posedarea metodelor de cercetare hidrochimice și hidrobiologice, aptitudini în desfășurarea experimentelor hidrobiologice, ecotoxicologice; posedarea procedeelor de obținere în culturi pure a sușelor de alge și utilizarea lor in acvacultură și apicultură
   
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Microsoft Office, Statistica, Paradox, navigare internet
   
Competenţe şi aptitudini artistice Muzică, poezie
   
Alte competenţe şi aptitudini  
   
Permis(e) de conducere Categoria B
   
Informaţii suplimentare  
   
Publicații 166 lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, inclusiv 4 monografii, un capitol în monografie internațională, 5 ghiduri ș.a.
   
Brevete de invenție 9 brevete de invenţie.
   
Proiecte naționale și internaționale Coordonator și executor în cadrul a 34 proiecte naționale și internaționale
   
Premii şi recunoaşteri naţionale şi internaţionale:
 • Laureat al Premiului Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru ciclul de lucrări “Legităţile succesionale de bază ale comunităţilor fitoplanctonice în ecosistemele acvatice principale ale Republicii Moldova în condiţiile impactului antropic”, decernat în a.1999;
 • Laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru ciclul de lucrări ştiinţifice “Legităţile migraţiei substanţelor chimice şi rolul lor în funcţionarea grupelor principale de hidrobionţi în ecosistemele acvatice ale Moldovei”, decernat în a. 2003.
 • Medalia de aur (Salon Internaţional de Invenţii IWIS 2010, Varşovia), medalia de argint (Salonul Internaţional al Femeilor Inventatoare, Seul, Coreea, 2010), medalia de argint (Salonul Internaţional de invenţii Geneva, 2010), diplomă de merit a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România (Salonul Internaţional de Invenţii Geneva, 2010), medalia de argint în semn de recunoștință a excelenței inovaționale ( a II Cupă Mondială a Invențiilor implementate pe calculator, I-Shou Universitatea Kaohsiung, Taiwan, August 24-27, 2011), medalia de aur (the 40th International Invention Show and 11th Invention and Prototype Show and Student Business Plan Competition Karlovac, Croatia, 05-07 November 2015), Medalia IWIS (Salonul Internațional de invenții de la Warșovia, Polonia, 2015).
 • Distincția de stat Medalia ”Meritul civic” pentru merite remarcabile în activitatea științifică.
 • Distincția AȘM Medalia ”Dimitrie Cantemir” pentru merite remarcabile în activitatea științifică.
 • Diploma de onoare a AȘM;
 • Diploma de recunoștință a AȘM;
 • Diploma de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova pentru activitate prodigioasă și contribuția substanțială la dezvoltarea științei.
   
Afilieri la organizaţii, comisii, colegii şi consilii ştiinţifice
 • Membru al Societății Hidrobiologice şi Ihtiologice din Republica Moldova “Argonaut” (1999-2015);
 • Membru al Societății Ecotoxicologilor din Republica Moldova “Ecotox” (1999-2015);
 • Membru al Consiliului Director al Centrului Regional de Mediu -REC Moldova (2005-2011);
 • Director executiv interimar REC Moldova (2010);
 • Membru al Comisiei de Experţi în Biologie a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova (2002-2018);
 • Membru și secretar științific al Consiliilor ştiinţifice specializate din cadrul Institutului de Zoologie al AȘM, abilitate cu dreptul de a organiza susținerea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitățile 165.02-Zoologie, 165.03-Hidrobiologie, ihtiologie și 166.01-Ecologie (2004-2015);
 • Președinte al Seminarului științific de profil la specialitatea 166.01 Ecologie din cadrul Institutului de Zoologie.
 • Membru al Seminarului științific de profil la specialitatea 165.03 Ihtiologie, hidrobiologie din cadrul Institutului de Zoologie.
Secretar științific al Școlii doctorale Științe Biologice din cadrul Universității de Stat ” Dimitrie Cantemir” (2014-2018);
 • Membru al colectivului de redacție a Revistei Asociației cultural-științifice „DIMITRIE GHIKA – COMĂNEȘTI”, România.
 • Secretar responsabil al colectivului de redacţie al compartimentului « Zoologia » al revistei științifice „Buletinul AŞM. Ştiinţele Vieţii”;
 • Membru al colegiului științific al revistei științifice de informare și cultură ecologică ”Mediul Ambiant”;
 • Recenzent al revistei internaționale - ”Journal of Sustainability and Environmental Safety CLEAN - Soil, Air, Water”.