AVIZNoutăţiConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacte

Informaţie generalăPersonalul scripticActivitatea ştiinţificăActivitatea inovaţionalăPublicatii relevanteRelaţii cu şcoalaMenţiuni
Ihtiologie şi acvacultură
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Laboratorul de Entomologie.
Laboratorul de Entomologie.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


Ornitologie
Ornitologie


VIZITATORI
VIZITATORI


Activitatea ştiinţifică

Cercetări fundamentale
Direcţia strategică: „VALORIFICAREA RESURSELOR UMANE, NATURALE ŞI INFORMAŢIONALE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A ECONOMIEI ŢĂRII”.
TEMA: „INVAZIILE BIOLOGICE ŞI IMPACTUL LOR ASUPRA DIVERSITĂŢII, STRUCTURII ŞI FUNCŢIONĂRII ECOSISTEMELOR NATURALE ŞI ANTROPIZATE DIN R. MOLDOVA”.
Scopul cercetărilor: Evaluarea diversității specifice, a ratei de expansiune, evidențierea vectorilor și a căilor de pătrundere ale speciilor invazive de pești din ecosistemele acvatice naturale din Republica Moldova.

Obiective:
 1. Analiza histologică a sistemului reproductive la unele specii invazive de peşti.
 2. Evaluarea potenţialului reproductiv al speciilor invazive de peşti în condiţiile Republicii Moldova.
 3. Investigarea biologică complexă a speciilor non –native peşti şi estimarea parametrilor morfo-funcţionali (IGS, CI ).
 4. Stabilirea vectorilor şi a căilor de pătrundere ale speciilor invazive de peşti din ecosistemele acvatice naturale.


Cercetări aplicative
Direcţia strategică: VALORIFICAREA RESURSELOR UMANE, NATURALE ŞI INFORMAŢIONALE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ
TEMA: "EVALUAREA DIVERSITĂŢII, SUCCESIUNILOR ECOLOGICE ALE ECOSISTEMELOR ACVATICE ŞI ELABORAREA METODOLOGIEI NAŢIONALE A MONITORINGULUI LOR INTEGRAT CONFORM DIRECTIVELOR EUROPENE ".
Scopul: Evidenţierea diversităţii şi stării structural-funcţionale a ihtiofaunei în ecosistemele acvatice de diferite tipuri din zona de nord şi sud a Moldovei, crearea bazei de date şi determinarea speciilor de peşti indicatori ai stării ecosistemelor investigate.

Obiectivele:
 1. Sistematizarea materialelor actuale din ihtiologie.
 2. Aprecierea stării actuale a ihtiofaunei în ecosistemelor acvatice de diferite tipuri din zonele de nord şi sud a Moldovei :
             a)  Determinarea indicilor cantitativi şi calitativi ai ihtiofaunei,
             b)  Cercetarea şi cartarea locurilor de reproducere de peşti.
     3.  Determinarea speciilor de peşti şi asociaţiilor de specii - indicatori ai stării ecosistemelor investigate.
     4.  Crearea bazei de date si sistematizarea materialului statistic.
     5.  Testarea noilor metode si clasificari de apreciere a starii ecosistemelor acvatice. Testarea şi                                        armonizarea metodelor ISO cu cele clasice în scopul evaluării stării ihtiocenozelor.PROIECT PENTRU TINERI CERCETĂTORI

TEMA:
„Evaluarea diversităţii, structurii şi stării funcţionale a ihtiocenozelor zonelor umede din ecosistemele acvatice ale Prutului inferior ”.
Scopul cercetărilor: Estimarea structurii şi stării funcţionale a unor populaţii de peşti din ecosistemele acvatice ale Prutului inferior ,aprecierea calităţii produselor alimentare piscicole după nivelul conţinutulul de metale. Elaborarea recomandărilor de conservare, ameliorare şi protecţie a fondului piscicol din aceste ecosisteme acvatice.

Obiective:
 1. Determinarea stării funcţionale a unor populaţii de peşti economic valoroşi .
 2. Determinarea diapazonul nivelului de acumulare a metalelor în dependenţă de indicii gravimetrici, vârsta, sexul speciilor investigate şi de conţinutul metalelor în mediul de trai.
 3. Aprecierea calității produselor piscicole conform conţinutului metalelor grele.
CERCETĂRI LA NIVEL NAŢIONAL, REGIONAL ŞI INTERNAŢIONAL

Contractul ştiinţific cu FEN, tema : „Evaluarea stării speciilor de animale şi elaborarea criteriilor de raritate în scopul actualizării Listei roşii”.
Rezultate: A fost evaluată starea actuală a ihtiofaunei din bazinele acvatice ale Republicii Moldova, inclusiv a speciilor de peşti incluse în Cartea Roşie şi apreciate efectivele şi distribuirea speciilor de peşti pe teritoriul Republicii Moldova. Elaborată metodologia de atribuire a speciilor de peşti la categoriile de raritate. A fost întocmită Lista operaţională a speciilor vulnerabile, periclitate şi critic periclitate de peşti din RM şi stabilite criteriile de raritate.

TEMA: ”Repopularea sectorului inferior al fl. Nistru cu nisetru (Acipenser güldenstäedti)”
Activităţile de repopulare cu nisetru în cantitate de 50 mii exemplare cu o greutate medie de 76 g. au fost efectuate la 16 septembrie 2009 în sectorul inferior al fl. Nistru, în aval de barajul Dubăsari.
Realizarea proiectului nominalizat va permite menţinerea în stare naturală a nisetrului, specie inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi anexele Convenţiilor Internaţionale: Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună (CITES) şi Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa (de la Berna).

Tema : „PROIECTAREA DETALIATĂ ŞI ELABORAREA PLANURILOR DE STRĂMUTARE PENTRU 11 SISTEME CENTRALE DE IRIGARE“.
Scopul:
Elaborarea şi aprobarea proiectelor finale şi planurilor de strămutare pentru 11 sisteme centrale de irigare (SCI) care incorporează necesităţile utilizatorilor de apă din aria de deservire, studiile cerute de evaluare a impactului asupra mediului şi planurile de management al mediului specifice fiecărui sistem în parte.

Obiective:

 • Evaluarea prejudiciului cauzat (exprimat monetar) resurselor piscicole ale râurilor Nistru şi Prut în urma extragerii de apă pentru irigare şi al lucrărilor de construcţie desfăşurate în albiile râurilor la fiecare din 21 de prize de captare a apei in cadrul a 11 SCI.
 • Elaborarea de recomandări privind atenuarea impactului captării de apă şi al lucrărilor de construcţie în albia râurilor Nistru şi Prut pentru fiecare Sistem de Irigare în parte.
Tema: “INDICATORII BIOLOGICI AI STĂRII ECOLOGICE A LACULUI CUCIURGAN, PRONOSTICUL MODIFICĂRILOR ECOSISTEMEI LACULUI SUB INFLUENŢA FACTORILOR ANTROPICI ŞI ELABORAREA MĂSURILOR DE MINIMALIZARE A PAGUBELOR PRICINUITE DE FUNCŢIONAREA CTEM”.
Scopul:
Studierea particularităţilor indicatorilor biologici a stării ecologice a lacului Cuciurgan în baza cercetării ihtiofaunei la nivel de specie şi populaţie.

Obiective:

 • Studierea particularităţilor schimbărilor diversităţii specifice a ihtiofaunei lacului de la edificarea lui şi până în prezent;
 • Studierea dinamicii populaţiilor principale de peşti din lacul Cuciurgan în procesul exploatării acestuia;
 • Elucidarea asociaţiilor de peşti – ca potenţiali indicatori biologici a stării ecologice a lacului Cuciurgan la diferite etape a succesiunilor lui;
 • Studierea dinamicii sezoniere a icrelor, larvelor şi puietului aflat în derivă la prizele de captare a apei la SATÎ CTEM în anul 2012;
 • Aprecierea daunei reale provocată de funcţionarea CTEM în anul 2012 şi stabilirea volumului lucrărilor necesare pentru compensarea daunelor produse de funcţionarea CTEM pentru a. 2013;
 • Elaborarea recomandărilor practice de minimalizare a pagubelor pricinuite de funcţionarea CTEM şi sporire a productivităţii piscicole a lacului Cuciurgan.
Tema: “LEGITĂŢILE VARIABILITĂŢII INTRASPECIFICE A STRUCTURII ŞI DINAMICII POPULAŢIILOR DE CIPRINIDE (PE EXEMPLUL SPECIEI ABRAMIS BRAMA L) DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI PARTEA EUROPEANĂ A RUSIEI”.


Rezultatele: Au fost evidenţiate particularităţile stării structural-funcţionale a unor populaţii de plătică în dependenţă de amplasarea geografică, statutul trofic şi dereglărilor provocate de influenţa factorilor antropogeni asupra ecosistemelor acvatice, determinat rolul populaţiilor de plătică în funcţionarea diferitor tipuri de ecosisteme acvatice din Moldova şi partea europeană a Rusiei. Au fost determinate strategiile adaptive ale ciclurilor vitale în limitele arealului extins al speciei Abramis brama (L.).

     Colaborări cu organizaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale:
     Laboratorul întreţine legături de colaborare ştiinţifică cu:

FEDERAŢIA RUSĂ
 • Institutul Problemelor Evoluţiei şi Ecologice „A.N.Severţov”, Moscova, Federaţia Rusă.

UCRAINA

 • Institutul de Zoologie al ANS din Ucraina;
 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice din Odessa ;
 • Rezervaţia Biosferei din Delta Dunării (or. Vâlcov, reg.Odesa);
 • Universitatea din Odessa.

ROMÂNIA

 • ICPDD, Tulcea
 • Staţiunea de Cercetări pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică (Iaşi, România);
 • Institutul de Biologie, Academia Română, Bucureşti;
 • Asociaţia Pescarilor şi Piscicultorilor, Galaţi;
 • Universitatea Al. Ion Cuza, Iaşi.