NoutăţiAVIZConducereaInformaţii GeneraleSeminare Științifice de ProfilRAPORTDoctoratPublicatiiProiectePromovarea realizărilor ştiinţificeProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuriAchiziții publiceContacteLaboratoare

Conferinţa Internaţională “Impactul hidroenergeticii asupra funcţionării ecosistemelor râurilor”Participarea Institutului de Zoologie la Simpozionul Internaţional „Delte şi zone umede”Institutul de Zoologie – gazdă a evenimentelor din cadrul proiectului MONITOXEchipa MONITOX în Delta DunăriiHydrochemical and hydrobiological sampling guidance.Monitoringul calității apei și evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice. Îndrumar metodic.
Proiecte internaţionale în derulare
EURAXESS
EURAXESS


Vertebrate Terestre
Vertebrate Terestre


Laboratorul de Entomologie
Laboratorul de Entomologie


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


VIZITATORI
VIZITATORI


Closing of the project MIS ETC 1676 of environmental transboundary cooperation of the Common Operational Programme Romania-Ucraine-Republic of Moldova 2007-2013

The project MIS ETC code 1676 „Cross-border interdisciplinary cooperation for the prevention of natural disasters and mitigation of environmental pollution in Lower Danube Euroregion” was implemented by the Institute of Zoology Academy of Sciences of Moldova in partnership with the University „Dunărea de Jos” of Galaţi, Romania, Institute of Geology and Seismology, ASM, Chişinau and the Ucrainean Scientific Centre of Marine Ecology, Odessa, Ukraine. The implementation period of the project was 19 December 2013 - 31 December 2015. The total funding was 1.695.782,80 EURO, out of which non-refundable funds were 1.526.204,52 EURO. The main objective of the project was to strengthen the cross-border cooperation in the light of complex environmental monitoring and developement of long-term solutions for pollution abatement and sustainable development, including under the conditions of emergency situations in the Lower Danube Euroregion.
According to the coordinator P1-MD, dr. hab., prof. Elena Zubcov, head of the Laboratory of Hydrobiology and Ecotoxicology of the Institute of Zoology, ASM, the results of the implementation of the project are reflected in increasing the logistic capacity of the Institute (procurement of modern equipment and accessories and modernization of the research laboratories) and application of new methodologies and performing laboratory techniques in monitoring of aquatic ecosystems. As a result of monthly expedition in the inferior Prut river and 4 common expeditions on Danube river, the state of hydrobiocenoses and water quality were assessed in the ecosystems of Prut and Danube rivers, the river sectors Galaţi-Reni-Isaccea-Ismail-Chilia-Vilcov and recommendations on monitoring and sustainable use of aquatic resources were elaborated for the investigated region. Moreover, an international conference “Environmental Challenges in Lower Danube Euroregion” ( Galati) was organized, also 6 scientific seminars regarding the validation and implementation of new methods of environmental monitoring and 11 information seminars with public authorities and the population in the region were carried out (Cahul-2, Girgiulești, Slobozia Mare, Gotesti, Reni, Vilcova,Ismail, Oancea, Isaccea, Vladești) .
A major result, according to the same source, was the establishment of the international network INPOLDE on environmental monitoring in the Lower Danube Euroregion. Additionally, a map atlas and several guidelines were published on environmental monitoring, 2 of them - Hydrochemical and hydrobiological sampling guidance and Monitoring of the water quality and assessment of ecological state of aquatic ecosystems. Methodological guide were edited by the Institute of Zoology of ASM .

Finisarea proiectului MIS ETC 1676 de cooperare transfrontalieră de mediu din cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

Proiectul MIS ETC cod 1676 cu genericul „Cooperarea interdisciplinară transfrontalieră pentru prevenirea dezastrelor naturale şi reducerea poluării mediului în Euroregiunea Dunărea de Jos” este realizat de Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România, cu Institutul de Geologie şi Seismologie, al AŞM, Chişinău şi Centrul Ştiinţific Ucrainean pentru Ecologia Mării din Odessa, Ucraina. Perioada de implementare a proiectului este 19 decembrie 2013 - 31 decembrie 2015. Valoarea totală este de 1.695.782,80 EURO, dintre care valoarea nerambursabilă constituie 1.526.204,52 EURO.Obiectivul principal al proiectului s-a axat pe întărirea cooperării transfrontaliere în scopul monitoring-ului complex al mediului, elaborării soluţiilor pe termen lung pentru reducerea poluării şi dezvoltare sustenabilă, inclusiv în situaţii de urgenţă în Euroregiunea „Dunărea de Jos”.
Potrivit Coordonatorului P1-MD, dr.hab., prof. Elena Zubcov, şef Laborator de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie al AŞM, rezultatele implementării proiectului se reflectată în sporirea activităţii logistice a Institutului (procurarea echipamentului şi accesoriilor de performanţă, modernizarea laboratoarelor de cercetare), în implementarea noilor metodologii şi tehnici de laborator performante în monitorizarea ecosistemele acvatice. În rezultatul expedițiilor lunare pe sectorul inferior al r. Prut, și celor 4 expediții comune pe fl. Dunade este evaluată starea hidrobiocenozelor şi calităţii apei in ecosistemele sectorul inferior r. Prut, şi al fl.Dunarea, sectorul Galaţi-Reni-Isaccea-Ismail-Chilia-Vilcova, elaborate recomandări privind monitorizarea și valorificarea durabilă a resurselor acvatice din regiune. Au fost organizate o Conferință Internațională “Environmental Challenges in Lower Danube Euroregion” ( Galati), 6 seminare științifice privind validarea, implimentarea noilor metode de monitorizare a mediului, estimarea impactului antropic, 11 seminare cu autoritățile, și populația din regiune (Cahul-2, Girgiulești, Slobozia Mare, Gotesti, Reni, Vilcova,Ismail, Oancea, Isaccea, Vladești) .
Un rezultat major, conform aceleiaşi surse, este stabilirea reţelei internaţionale INPOLDE privind monitorizarea mediului în Euroregiunea Dunărea de Jos. De asemenea, au fost editate un atlas de hărți, mai multe ghiduri pentru monitorizarea mediului, două din acestea fiind editate de Institutul de Zoologie al AŞM şi anume - „Hydrochemical and hydrobiological sampling guidance” şi „Monitoringul calităţii apei şi evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice. Îndrumar metodic”.